Startsidan Kontakt Historik Nyheter Bli medlem Stadgar och styrdokument Utbildning Ungdomsprojekt Press & Media
Turlista och biljetter Charter Extra turer Musik ombord Priser och Presentkort
Herbert Valeria Loviksbåten Mineral Sanna
Fakta Destinationer Sjökortet Risön Alingsås Länkar Var är Herbert nu?
Hitta till oss Bryggplatser Vinteruppläggning Tändkulor Utombordare Välten
General Herbert Timetable How to find us
Allgemein Herbert Fahrplan Wie finden Sie uns?

Integritetspolicy och GDPR

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation, som lagrar personuppgifter, ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. Mjörns Ångbåtsförenings policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du, som medlem, ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat för dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt.

Följande register med personuppgifter hanteras hos Mjörns Ångbåtsförening

Personuppgifter

Vi sparar personuppgifter som lämnas till oss i samband med biljettköp och bokningar för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Insamlade uppgifter används endast till det ändamål som de samlats in för. Vi vidarebefordrar, byter eller säljer inga personuppgifter till tredje part. Vi rensar bort insamlade personuppgifter årligen, när de fullgjort sitt syfte, efter seglationssäsongens slut. Se även våra bokningsvillkor.

Medlemsregister och aktivlista

Här lagras medlemsnummer, namn, adress och telefonnummer. Medlem kan frivilligt lägga till mejladress. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part utan medlemmens medgivande. Medlemmars personnummer registreras inte.
Vidare registreras om medlemmen betalat medlemsavgiften samt om medlemmen har en särskild funktion i föreningen (exempelvis som styrelsemedlem, besättning). Registret gallras minst en gång per år, dock senast första maj, då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas.
Syftet med lagringen är att möjliggöra administration av föreningen samt hantera utskick och avgifter. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part.

Besättningslista

Här lagras namn på dem som anmält sig som besättning och påeldare till turer med föreningens ångbåtar.

Bilder

Mjörns Ångbåtsförening fotograferar vid turer, evenemang och andra sammankomster. Dessa bilder kan användas på föreningens hemsida, föreningens tidskrift MÅFen samt på föreningens och Sveriges ångbåtsförenings Facebooksida.
Vill man att en specifik bild ska raderas, begär man det hos styrelsen för Mjörns Ångbåtsförening.

Allmänt

För alla våra typer av register gäller att en medlem äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen.
Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre ett möjligt alternativ och att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt. Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till styrelsen för Mjörns Ångbåtsförening. Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t ex medlemslistor och liknande, inte att korrigeras eller kasseras.